หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership Development)

3 มิถุนายน 2023 0 Comments

16 มิถุนายน 2566

หลักการและเหตุผล

การมีผู้นำที่ดี คืออีกส่วนสำคัญในการเดินสู่ความสำเร็จ
ไม่ว่าองค์กรใดก็ตามทุกส่วน ทุกตำแหน่งล้วนมีความสำคัญตามหน้าที่ของตนเอง แต่เหนือสิ่งอื่นใดหากพบเจอกับหัวหน้างานที่ดีมีความรู้ทั้งเรื่องการทำงาน ทักษะบริหารจัดการลูกน้องและสิ่งต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองอย่างมีคุณภาพ ย่อมเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จเป็น Smart Manager ที่ผู้บริหารก็อยากได้ตัวลูกน้องก็หลงรัก

       “ภาวะผู้นำ” องค์กรจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินงานได้นั้น ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ ความร่วมมือจากทุกส่วนงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ได้นั้น ผู้นำต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดี ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันและผู้นำสามารถนำทีมให้การทำงานเกิดประสิทธิผลในการทำงาน สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อสู่ความสำเร็จขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการแสดงภาวะผู้นําได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนําทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาจุดแข็งจุดเด่นของตนเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น พร้อมเรียนรู้หลักการสร้าง 
แรงบันดาลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดีคนเก่งและมีความสุขในองค์กรมากขึ้น
3) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารงาน สร้างและพฒนาทีมงานของตนเอง โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงาน
ระหว่างผู้จัดการกับทีมงานได้

รูปแบบการอบรมสัมมนา 

– บรรยาย
– Workshop
– Case Study
– ฝึกปฏิบัติวิทยากรให้คําแนะนํารายบคคล

  • หัวหน้างาน
  • ผู้บริหารงาน

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

  • ราคา 2,500  บาท
  • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%