หลักสูตรตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) ในการดูแลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

2 มิถุนายน 2023 0 Comments

วันที่ 15 มิถุนายน 2566

หลักสูตรตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) ในการดูแลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักการและแนวความคิด

ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) เป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหาร คุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน
ผู้ที่จะเป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) และ/หรือผู้ช่วยตัวแทนฝ่ายบริหาร จึงจำเป็นต้องรู้และดูแล ระบบ ทั้งการเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆ การตรวจติดตามภายใน สามารถบริหารระบบในการป้องกัน และขจัดปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อสามารถตัดสินใจ นำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จ สามารถขับเคลื่อนระบบบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กรได้อย่างครบถ้วน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจบทบาท และความรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR)
  2. เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล
  3. เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริง

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

บทที่ 1: ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR)
❖ ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) และคุณสมบัติของตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR)
❖ บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR)
บทที่ 2: หน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR)
❖ คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกคณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ (ISO Team)
❖ การจัดทำนโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
❖ การกำหนดวัตถุประสงค์และการตั้งเป้าหมาย (Objective & Target)
❖ การจัดทำแผนประจำปีตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

Workshop 1 : บทบาทหน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหาร และคณะท างานระบบบริหารคุณภาพ

บทที่ 3: การจัดทำเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ
❖ การจัดทำคู่มือบริหารคุณภาพ (Quality Manual)
❖ การจัดทำ การทบทวน และการอนุมัติเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ (Procedure, Work
Instruction)

Workshop 2 : การจัดทำ การทบทวน และการอนุมัติเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ


บทที่ 4: ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) กับการตรวจติดตามภายใน (Audit Check lists)
❖ การตรวจติดตามภายใน และการจัดรายการตรวจติดตามภายใน (Audit Check lists)
❖ การรายงานสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (NCR-Nonconformity Report)
❖ การปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน (CAR-Corrective Action Request)

Workshop 3 : การดำเนินการตรวจติดตามภายใน และการติดตามการปฏิบัติการแก้ไข


บทที่ 5: ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) กับการทบทวนการบริหาร Management Review
❖ การทบทวนการบริหาร (Management Review)
❖ การจัดประชุมการทบทวนการบริหาร (Management Review) และปิดประชุม
o ประเด็นในการประชุมการทบทวนการบริหาร (Management Review)
o ผลลัพธ์จากการประชุมการทบทวนการบริหาร (Management Review)

Workshop 4 : กิจกรรมการพัฒนาและรักษาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


บทที่ 6: ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) กับการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก (Certified Body)
❖ แนวทางการปฏิบัติรองรับจากการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก (Certified Body)
❖ การตอบรับรายงานสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดจากการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก
❖ เทคนิคการปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Workshop 5 : สรุปการเรียนรู้

  • ราคา   2,500  บาท
  • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น.