อบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 21 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมของนักดับเพลิง รวมถึง อุปกรณ์ที่มีผลต่อชีวิตนักดับเพลิงและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง”

7 มีนาคม 2023 0 Comments

วันที่ 29 มีนาคม 2566

📣Piyamanee Training Center หลักสูตร “โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 21 ” หลักสูตร การเตรียมความพร้อมของนักดับเพลิง รวมถึง อุปกรณ์ที่มีผลต่อชีวิตนักดับเพลิง”
วันที่ 29 มีนาคม เวลา 08.30 – 16:30 น.