โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน คร้ังที่ 14 หลักสูตร “ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคม”

7 มีนาคม 2023 0 Comments

15 มีนาคม 2566

📣Piyamanee Training Center หลักสูตร “โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 14 “หลักสูตร ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคม”
วันที่ 15 มีนาคม เวลา 08.30 – 16:30 น.

กำหนดการ

เวลารายละเอียด
08.00-08.30 น.ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
09.00-12.00 น.วิทยากร บรรยาย
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหาร
13.00 -17.00 น.วิทยากร บรรยาย
16.00-16.30 น.ประเมินการอบรมเพื่อรับประกาศศนียบัตร

หมายเหตุ 10.30 น. – 10.45 น. พักเบรคภาคเช้า 14.30 น. – 14.45 น. พักเบรคภาคบ่าย