โครงการอบรมฟรี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 8 “หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี 6 ชั่วโมง”

9 พฤศจิกายน 2022 0 Comments

19 มกราคม 2566

ขอประชาสัมพันธ์
📣Piyamanee Training Center หลักสูตร “อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี 6 ชม. (CHEMICALS SAFETY TRAING COURSE PART I BASIC CHEMICALS HANDLING EP.I)” วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

กำหนดการวันอบรม

เวลารายละเอียด
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.พิธีเปิดต้อนรับ และกล่าวเปิดงาน
09.00-12.00 น.
วิทยากร : อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์โฉม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสารเคมี
บรรยายหัวข้อ  – ความรู้เบื้องต้นการทำงานกับสารเคมี
– ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.30 น.


14.45 – 16.30 น
วิทยากร : อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์โฉม
บรรยาย อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่ใช้กับสารเคมี

วิทยากร : อาจารย์สถาปัตย์ มณีเรือง ผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่ใช้กับสารเคมี บริษัทปิยะมณี กรุ๊ป จำกัด
บรรยาย สาธิต การบำรุงรักษา ppe พร้อมการสาธิตวิธีการตรวจสอบความกระชับของหน้ากากป้องกันสารเคมี
16.30-17.00 น.ประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อรับวุฒิบัตร
หมายเหตุ 10.30 น. – 10.45 น. พักเบรคภาคเช้า 14.30 น. – 14.45 น. พักเบรคภาคบ่าย