อบรม กฏหมายความปลอดภัยฯในการทำงาน และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ปี 2566

9 พฤศจิกายน 2022 0 Comments

19 ธันวาคม 2565

ขอประชาสัมพันธ์ Piyamanee Training Center

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ฟรี!!
อบรม กฏหมายความปลอดภัยฯในการทำงาน และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ปี 2566 โดยนักวิชาการ จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จังหวัดระยอง
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

กำหนดการสัมมนา

        กฎหมาย  ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

  วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ  ศูนย์ฝึกอบรมปิยะมณี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  จังหวัดระยอง

เวลากำหนดการ
8.00 – 8.30 ลงทะเบียน
8.30 – 9.00 นายปิยะวัฒน์ จิระสกุลการุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทปิยะมณี กรุ๊ป กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงาน นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง กล่าวเปิดงาน  
9.00 -10.30วิทยากร : สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง บรรยายหัวข้อ  สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
10.30 -12.00 วิทยากร : สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง บรรยายหัวข้อ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภายใต้กฎกระทรวงกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565  
13.00 -17.00วิทยากร : สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง บรรยายหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ
ปี 2566  

หมายเหตุ พักเบรก เวลา 10.30 .และเวลา 14.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่
โทร 065-7050-680 คุณธาราทิพย์
หรือโทร 061-1149-388 คุณถนอมลักษณ์