หลักสูตร ความสำคัญและการใช้งานอุปกรณ์ ยับยั้งการตก สาธิตจริงในการทำงานบนที่สูง

2 พฤศจิกายน 2022 0 Comments

7 ธันวาคม 2565

📣ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ความสำคัญและการใช้งานอุปกรณ์ ยับยั้งการตก สาธิตจริงในการทำงานบนที่สูง
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

กำหนดการวันอบรม

เวลารายละเอียด
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.คุณปิยะวัฒน์ จิระสกุลการุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทปิยะมณี กรุ๊ป จำกัด กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงาน
09.00-12.00 น.วิทยากร : อาจารย์สุรศักดิ์ ซ่อนกลิ่น นายกสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยอง
บรรยายหัวข้อ  แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงงานบนที่สูง
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหาร
13.00 -17.00 น.วิทยากร : คุณนทีธร รุ่งระวีวิลาส ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ยังยั้งการตก M.S.A. SAFETY THAILAND
บรรยาย
– ความหมาย ความสำคัญ อุปกรณ์ยับยั้งการตก
– การเลือกใช้งานอุปกรณ์ ยับยั้งการตก
17.00-17.15 น.มีประกาศศนียบัตรหลังการฝึกอบรมตามเกณฑ์
หมายเหตุ 10.30 น. – 10.45 น. พักเบรคภาคเช้า 14.30 น. – 14.45 น. พักเบรคภาคบ่าย