24 มิถุนายน 2567

📣 Piyamanee Training Center ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 2 “GHP และ HACCP หลักการทั่วไปด้านสุขอนามัยอาหาร ฉบับ 6.2022 – ZOOM”